ORGANISK KEMI, FKKOK020
Organic Chemistry, Advanced Course

Poäng: 10.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Olov Sterner. Olov.Sterner@orgk2.lth.se Förkunskapskrav: Organisk kemi AK. Rekomenderade förkunskaper: Fysikalisk kemi AK. Prestationsbedömning: sluttentamen, som avser läskursen, är muntlig eller skriftlig beroende på antalet kursdeltagare. Slutbetyget bestämmes med hänsyn till såväl sluttentamen som skicklighet, självständighet och omdöme som den studerande visat vid genomförandet av laborationsuppgift och seminarium. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.Endast en av kurserna KOK020 och KOK021 kan ingå i examen.

Mål:
Kursen avser att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i modern organisk kemi.

Innehåll:
Reaktionsläran ges en grundligare genomgång och modern syntesmetodik och reagens behandlas utförligt. Planering av flerstegssynteser med optimering av reagensval och -betingelser ingår som ett viktigt moment. En laborationsuppgift utförs i form av en flerstegssyntes där underlaget utgörs av ett publicerat forskningsarbete inom modern organisk kemi. Eleverna får med hjälp av facklitteraturen självständigt läsa in de nödvändiga specialkunskaperna och därefter reproducera valda delar av de tillhörande experimenten. Laborationskursen avslutas med ett seminarium där varje elev muntligen presenterar bakgrund och resultat från laborationskursen.

Litteratur:
Carey, F.A. & Sundberg, R.J.: Advanced Organic Chemistry, 3rd ed., Plenum Press, New York - London, 1990. Kompendium: Organisk kemi, fortsättningskurs. Warren, S.: Designing Organic Syntheses, John Wiley, N.Y. 1983.