ORGANISK KEMI, AKKOK011
Organic Chemistry, Basic Course

Poäng: 8.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K2 Kursansvarig: Olov Sterner. Olov.Sterner@orgk2.lth.se Prestationsbedömning: sluttentamen, som omfattar hela kursinnehållet, är skriftlig.

Innehåll:
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om kolföreningarnas uppbyggnad och geometri, de funktionella gruppernas egenskaper och reaktioner samt de viktigaste reaktionsmekanismerna. Vidare ger kursen elementära kunskaper om den organiska kemins nomenklatur. Dessa moment kommer att diskuteras och tränas med ett antal obligatoriska övningar.
Laborationerna exemplifierar några vanliga reaktionstyper och syntesmetoder och avser att ge eleverna elementära färdigheter i organisk-kemisk laboratorieteknik och därmed sammanhängande miljö- och säkerhetsåtgärder. I samband med laboratoriearbetet kommer NMR- och IR-spektroskopi att utnyttjas för strukturbestämning av reaktionsprodukterna.

Litteratur:
Solomons, T.W.G.: Organic chemistry, 6:e uppl., Wiley 1996. Rekommenderad läsning: Kitson, T.M.: Organic Chemistry. A Guide to Common Themes, Arnold 1988. Kompendier: Laboratorieteknik, Säkerhetsföreskrifter, Nomenklatur
och Övningar, Laborationer