ALLMÄN MIKROBIOLOGIKMB622
General Microbiology

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IKH2 Kursansvarig: Inga-Maj Stenström, e-post: inga-maj.stenstrom@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras godkända laborationer.
Webbsida: http://www.kemi.hbg.lth.se

Mål:
Kursen skall ge kunskaper om mångfalden och variationen bland cellulära och acellulära mikroorganismer samt ge insikter om deras påverkan på andra levande organismer och deras betydelse för recirkulering i naturen.

De laborativa momenten syftar till att ge praktiska färdigheter i grundläggande mikrobiologisk arbetsmetodik.

Innehåll:
Pro- och eukaryota mikroorganismers morfologi och taxonomi. Näringsbehov, energiförsörjning och tillväxtbetingelser. Virus, mikrobiologisk genetik. Infektioner, immunologi, antibiotika och kemoterapi. Biogeokemiska kretslopp. Färgnings- och mikroskoperingsmetoder, substratberedning, sterilisering och sterilteknik, odlingar, gruppering/identifiering, PCR.

Litteratur:
Prescott, L. M., Harley, J. P., Klein, D. A.: Microbiology. Fourth Ed., WCB/McGraw-Hill Company, 1999, ISBN 0-07-115830-8.

Aktuella tidskriftsartiklar.

Laborationskompendium.