LIVSMEDELSMIKROBIOLOGIKMB022
Food Microbiology

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Bärbel Hahn-Hägerdal. Barbel.Hahn-Hagerdal@tmb.lth.se Förkunskapskrav: Allmän mikrobiologi (KMB011 eller KMB015), Biokemi AK. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen, godkänd laborationskurs, samt muntlig och skriftlig redovisning av litteraturuppgift.

Innehåll:
Att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om samspelet mellan mikroorganismer, livsmedelsråvaror och den yttre miljön. Detta diskuteras med utgångspunkt från kontaminering, konservering och förskämning av livsmedelsråvaror, livsmedelsburna sjukdomsalstrande mikroorganismer samt fermenterade livsmedel. Laborationerna omfattar statistisk behandling av provdata, mikrobiologisk undersökning av olika livsmedel, analys av livsmedel samt förjäsning av olika livsmedelsråvaror. I kursen ingår ett moment av självständigt arbete i form av en litteraturuppgift vilken redovisas både muntligen och skriftligt. Vid obligatoriska gruppvisa studiebesök vid företag och storkök i regionen belyses olika livsmedelsmikrobiologiska frågeställningar.

Litteratur:
Adams, M.R. and Moss, M.O., Food Microbiology, The Royal Society of Chemistry, UK. Utdelade stenciler. Laborationskompendium.