FÖRDJUPNINGSKURS I ETT ELLER FLERA ÄMNENKKK000
Advanced course in one or more subjects

Poäng: 10.0 Betygskala: UG Kursansvarig: Behörig lärare i samråd med utbildningsledaren. Olle.Holst@biotek.lu.se Förkunskapskrav: Grundkurs i motsvarande ämne(n) Prestationsbedömning: Skriftlig rapport, muntlig redovisning. Övrigt: Underviningens omfattning: 10 veckor. Självstudietid: 5 veckor

OBS! En plan för arbetet skall upprättas i samarbete med utbildningsledaren före starten.

Mål:
Att fördjupa ämnesspecifika kunskaper i ett eller- tvärveteskapligt - i flera ämnen.

Innehåll:
Handledda självständiga litteraturstudier via databaser och bibliotek, handlett självständigt laborativt arbete i nära anslutning till pågående forskningsprojekt, skriftlig rapportering på svenska eller engelska enligt standard från inernationellt granskade tidskrifter samt muntlig rapportering vid offentligt annonserat seminarium på svenska eller engelska.

Litteratur:
Vetenskapliga originalartiklar med anknytning till det laborativa arbetet.