INGENJÖRSTEKNISK GRUNDKURSKKI600
Basic Course in Engineering Technology

Poäng: 7.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IKH1 Kursansvarig: Thomas Olsson, e-post: thomas.olsson@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Godkända seminarier och inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.kemi.hbg.lth.se Övrigt: Föreläsningar, seminarier och industribesök är obligatoriska. Endast betygsgraderna godkänd och underkänd används.

Mål:
Kursen ger grundläggande ingenjörskunskaper och färdigheter av betydelse för såväl utbildningen som helhet som den kommande yrkesutövningen. Färdighetsträning i skriftlig och muntlig framställning integreras i kursens olika delmoment.

Kursen fokuserar även på utbildningens övergripande attitydmål vilket innebär att man som kemiingenjör måste ta ansvar för sin yrkeskompetens exempelvis genom att vara trovärdig i sin yrkesroll, utveckla sin samarbetsförmåga, arbeta med kvalitetsansvar och ha en ekonomisk och miljömässig grundsyn.

Relevans för en miljömässigt uthållig utveckling:
Kursen introducerar grundläggande miljö- och kretsloppskunskap samt förmedlar ett miljömässigt förhållningssätt till naturvetenskaplig och teknisk verksamhet.

Innehåll:
· Kommunikationsteknik
Muntlig framställning
-Klassisk och modern retorik
-Målstyrd kommunikation
-Informationssökning och källkritik
Skriftlig framställning.
-Disposition av uppsatser och rapporter
-Opponering på uppsatser och kritik av presentationer

· Industriell verksamhet
- Industriell miljö- och kretsloppskunskap
- Tillämpad ekonomi för kemiingenjörer
- Ingenjörsrollen i företaget

· Kvalitet och kvalitetssäkring
- Kvalitetsbegrepp
- Laboratoriepraxis
- Lagstiftning och normer

· Socialpsykologisk introduktion

· Etik
-Arbete med etiska frågeställningar i ingenjörsrollen.

Litteratur:
Kompendier och utdelat material.

Palm, Lars & Windahl, Sven: "Kommunikation - Teorin i praktiken", Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.