INDUSTRIELLT MILJÖARBETEKII010
Industrial Environmental Management

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4, M4 Kursansvarig: prof Karl Lidgren. Karl.Lidgren@envecon.lu.se Prestationsbedömning: Prestationsbedömning görs i form av skriftlig tentamen. I övrigt kommer obligatorisk närvaro att krävas på 70% av föreläsningarna och seminarierna samt att genomförda seminarieuppgifter är godkända.

Mål:
Målsättningen är att kursdeltagarna skall bli bekanta med förebyggande industriellt miljöarbete och hur detta kan tillämpas i industrin. Vidare presenteras ett systematiskt tänkande för att kunna analysera företag utifrån ett förebyggande miljöskyddstänkande. Genomgående läggs en tonvikt vid genomgång, förklaring och diskussion av olika stratigier och verktyg i ett företas miljöarbete.

Innehåll:
Förebyggande miljöskyddslösningar kräver kunskap om processer, produkter och management, och således kommer kursdeltagarna att övas i att söka lösningar som använder såväl tekniska som managementinritade verktyg och metoder. Med utgångspunkt i deltagarnas ingenjörsbakgrund kommer projektarbetena att belysa förebyggande miljöskyddsarbete inom tillämpade industrifall. Kursmomenten skall behandla processintegrerat miljöskyddsarbete, inklusive: ledning och styrning av miljöarbete (bl a befintliga miljömanagement standarder som ISO 14000 och EMAS), olika former av miljörevisioner och miljöräkenskaper, åtgärder för att effektivisera energianvändning (övervakning, underhåll, etc), vattenanvändning (återanvändning av processvatten, vattensnål teknik, etc.), samt avfalls- och utsläppsminimering genom effektivare råvaruanvändning (processmodifieringar, on-site recycling, good housekeeping, etc.). Vidare kommer produktrelaterade frågor som livscykelanalyser, miljöanpassad produkt design etc att belysas. Kursen kommer även att i ett vidare perspektiv belysa industriell utveckling och ingenjörens roll och ansvar i att miljöanpassa industriell verksamhet. Kursen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier där metoder och verktyg diskuteras, samt ett projektarbete med industriell tillämpning.

Litteratur:
Kurskompendier (IIIEE)