BIOTEKNIK, PROJEKTERINGKBT041
Biotechnology, Process and Plant Design

Poäng: 6.0 Betygskala: UG Kursansvarig: Olle Holst. Olle.Holst@biotek.lu.se Förkunskapskrav: Bioteknik och Industriell ekonomi GK. Prestationsbedömning: skriftlig och muntlig rapport. Slutbetyg ges i skalan Godkänd - Icke godkänd.

Mål:
Att ge förtrogenhet med de metoder och beräkningsmodeller som tillämpas vid projektering av biotekniska processer och anläggningar.

Innehåll:
Marknadsanalys. Teknisk och ekonomisk bearbetning av projekt inom den biotekniska industrin. Teknikvärdering: flödesbalanser, samt utformning och dimensionering av processer. Ekonomisk analys: uppskattning av kapital- och driftkostnader. Investerings- och betalningsflödeskalkyler. Projektvärdering. Projekt genomförs vanligen i samarbete med bioteknisk industri eller kemisk och livsmedelsteknisk industri som utnyttjar biotekniska processteg.

Litteratur:
Karlsson, Hans T.: Projekteringsmetodik, Kemisk teknologi, LTH.