BIOKEMI, FKKBK020
Biochemistry, Advanced Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K4 Kursansvarig: Leif Bülow och Mats-Olle Månsson. Leif.Bulow@tbiokem.lth.se Förkunskapskrav: Biokemi AK. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.tbiokem.lth.se/Biokemi%20FK.html Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat

Mål:
Kursens mål är att ge en fördjupad biokemisk kunskap.

Innehåll:
Kursen behandlar enzymologi, metabolism (regleringsmekanismer), fysiologiska aspekter samt geners organisation och uttryck.Laborationerna innehåller isotoparbete, upprening och karakterisering av DNA från E.Coli och kalvtymus samt undersökningar av laktat dehydrogenas från oxhjärta.

Litteratur:
Stryer, Lubert: Biochemistry, W.H. Freeman & Co., San Francisco, 1995, uppl. 4.