KEMISK APPARATTEKNIKKAT642
Chemical Engineering

Poäng: 15.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IKH2 Kursansvarig: Thomas Olsson, e-post: thomas.olsson@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (teorikursen, 0199) samt övergripande muntlig sluttentamen. För slutbetyg fordras godkända inlämningsuppgifter och laborationer samt godkänt projektarbete. Webbsida: http://www.kemi.hbg.lth.se Övrigt: Kursen indelas i delkurserna Teorikurs och Laborations- och projektkurs.

Mål:
Kursen ger kunskaper och färdigheter i strömningslära, värmeöverföring, termodynamik och masstransport samt i kemitekniska enhetsoperationer som bygger på dessa fysikaliska grunder. Speciell vikt läggs vid processer av betydelse inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Miljö-, ekonomi- och kvalitetsaspekter integreras i de olika kursmomenten. Laborations- och projektkursen förstärker kopplingen till industriell verksamhet samt utvecklar de studerandes samarbetsförmåga vilket bidrar till att öka den yrkesmässiga attityden till ämnet.

Relevans för en miljömässigt uthållig utveckling:
Kursen ger kunskaper om och färdigheter i kemitekniska enhetsoperationer som används i miljötekniska processer inom speciellt vatten- och luftvård.

Innehåll:
· Introduktion
· Strömningslära
· Mekaniska separationsprocesser
· Värmetransport
· Teknisk termodynamik
· Diffusion och masstransport
· Separationsprocesser baserade på mass- och värmetransport
· Projektarbete


Teorikurs0199
Theory

Poäng: 10.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:

Innehåll:
Delkursen omfattar förutom introduktionen teori och problemlösning inom kursens olika huvudmoment.

Litteratur:
McCabe, W. L., Smith, J. C., Harriott, P.: Unit Operations of Chemical Engineering. Fifth Ed., McGraw-Hill, 1993, ISBN 0-07-112738-0.

Hellsten, G.: Tabeller och diagram. Almqvist & Wiksell, 1992, ISBN 91-21-13553-3.

Utdelat material.


Laborations- och projektkurs0299
Laboratory Work and Project

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:

Innehåll:
Laborationer och projektarbete ger en fördjupning och tillämpning av erhållna kunskaper och färdigheter i kemisk apparatteknik. Delkursen är delvis integrerad i teorikursen (0199).

Litteratur:
McCabe, W. L., Smith, J. C., Harriott, P.: Unit Operations of Chemical Engineering. Fifth Ed., McGraw-Hill, 1993, ISBN 0-07-112738-0.

Hellsten, G.: Tabeller och diagram. Almqvist & Wiksell, 1992, ISBN 91-21-13553-3.

Utdelat material.