PROCESSIMULERINGKAT061
Process Simulation

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Kursansvarig: univ lektor Bernt Nilsson, Bernt.Nilsson@kat.lth.se Förkunskapskrav: Obligatoriska kurser i Kemisk apparatteknik i årskurs 2 och 3, Programmering. Rekomenderade förkunskaper: Numeriska metoder. Prestationsbedömning: Slutbetyg ges i skalan Godkänd - Icke godkänd. För godkänt krävs aktivt deltagande samt godkänt projektarbete. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål:
Kursen avser att ge kunskap och färdighet i användningen av större programpaket, s.k. flowsheetingprogram, och att utveckla egna datorprogram för simulering av processer eller processteg.

Innehåll:
Begreppet systemteknik inom processindustrin. Användning av datorteknik för kemitekniska beräkningar. Flowsheeting. Dynamisk modellanalys. Övningar i små grupper. Obligatoriska beräkningsuppgifter i flowsheeting och dynamisk modellanalys. De studerande får lösa en större processimuleringsuppgift genom att utveckla ett eget datorprogram samt verifiera resultatet med experimentella mätningar. Uppgiften inkluderar delmomenten: problemanalys, litteraturundersökning, utveckling av simuleringsprogram på dator samt verifiering av resultat genom experimentella mätningar. Resultatet redovisas i rapport samt genom föredragning vid seminarium.

Litteratur:
Kompendier.