KEMISK APPARATTEKNIK, STRÖMNINGSTEKNIKKAT010
Fluid Mechanics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K2 Kursansvarig: universitetslektor Ann-Sofi Jönsson, ann-sofi.jonsson@kat.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål:
Kursen skall ge kunskaper i grundläggande strömningslära och tillämpad strömningsteknik inkluderande mekaniska separationsmetoder.

Innehåll:
Grundläggande strömningslära: Kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvation, impulsekvationen, laminär och turbulent strömning, omströmmade kroppar, strömning genom porösa medier, gränsskiktsteori.
Tillämpad strömningsteknik: Friktionsförluster, flödesmätning, pumpar och fläktar, fluidisering, omrörning, icke-Newtonska fluider.
Mekaniska separationsmetoder: Filtrering, membranfiltrering, sedimentering, centrifugering.
Partikelteknologi.
Jämförelse mellan impuls-, värme- och masstransport.

Litteratur:
Geankoplis.C.J.: Transport processes and unit operations, 3rd ed, Prentice-Hall International, 1993. Mörstedt: Data och Diagram, Esselte Studium, 1994 eller Hellsten: Tabeller och Diagram, Almqvist & Wiksell 1992.