KROMATOGRAFISK BIOANALYSKAK070
Chromatographic Bioanalysis

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Kursansvarig: Staffan Nilsson. Staffan.Nilsson@teknlk.lth.se Förkunskapskrav: Kromatografisk bioanalys Prestationsbedömning: skriftlig tentamen, projektlaboration. Webbsida: http://www.tak.lth.se/index.htm Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål:
Kursen avser att ge färdigheter och kunskaper i separationsbaserade analytisk-kemiska metoder som används vid karakterisering och kvantitering av lågmolekylära och makromolekylära ämnen inom bl a läkemedelsanalys, livsmedelsanalys, miljöanalys, polymeranalys, analytisk bioteknologi och biokemisk analys.

Innehåll:
Provupparbetning. Bl a fastfasextraktion och vätske-vätskeextraktion.
Makromolekylanalys. De speciella kraven vid analys av proteiner och nukleinsyror inom molekylärbiologin berörs med bl a läkemedelsproteiner som exempel. Möjligheterna till polysackaridanalys hos livsmedel och modifierade naturliga råvaror belyses. Masspektrometri med betoning på LC-MS med elektrosprayjonisation samt matrisassisterad laserdesorptions - tidsflyktsmasspektrometri behandlas.
Tillämpningsområden. Läkemedelsanalys: speciellt betonas enantiomeranalys, produktanalys med betoning på hållbarhetsanalys och utlösningsprofil hos läkemedelsberedningar, samt bioanalys såsom analysmetodik vid faramkokinetiska undersökningar. Kromatografi-masspektrometri behandlas. Analytisk bioteknologi: proteinkarakterisering och peptidanalys med vätskekromatografi, kapillärelektrofores och masspektrometri, speciellt avseende rekombinanta proteiner och läkemedelspeptider. Betoning på exklusionskromatografi (SEC) och fältflödesfraktionering (FFF) vid analys av proteinaggregering samt omvändsfaskromatografi och jonbyteskromatografi vid peptid- och proteinkarakterisering, även i samband med peptidkartering efter trypsinnedbrytning samt aminosyresekvensering. Användningen av matrisassisterad laserdesorptionsjonisations-tidsflyktsmasspektrometri (MALDI-TOF) och vätskekromatografi-elektrosprayjonisation (LC-ESI) vid peptid- och proteinanalys belyses.
Miljöanalys: speciellt provupparbetning.
Livsmedelsanalys: speciellt möjligheterna till analys av oligosackarider och polysackarider med SEC och FFF belyses. Pulsad amperometrisk detektion vid mono-, oligo- och polysackaridkromatografi.
Polymeranalys: FFF av syntetiska samt modifierade naturliga polymerer behandlas.
Detektionssystem. Elektrokemiska, optiska (UV-spektrofotometri, fluorimetri, ljusspridning) samt masspektrometriska detektorer behandlas.

Litteratur:
Skoog, D.A., Holler, J.F. and Nieman, T.A., Principles of Instrumental Analysis, Fifth ed.,Saunders College Publ., 1998.
Kompendier.