YRKESPRAKTIKIDE100
Practial External Training

Poäng: 20.0 Betygskala: UG Valfri för: ID4 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tord Kjellström. Förkunskapskrav: Samtliga kurser i de tre första årskurserna ska vara fullgjorda. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd skriftlig dokumentation och godkänd muntlig, slutlig presentation.

Mål:
Praktikkursen avser att ge studenten insyn och träning i industridesignerns roll och arbete.

Innehåll:
Inom ramen för en verklig problemställning skall designlösningar presenteras. Objektet skall vara  en industriellt framställd produkt. Praktikplats och problemställning skall godkännas av kursansvarig och handledare (på arbetsplatsen) i samförstånd med studenten. Studenten skall redovisa kontinuerligt efter överenskommelse med kursansvarig. Muntlig och skriftlig slutredovisning skall genomföras inför utbildningsledare, kursansvarig, examinator och övriga studenter.

Litteratur:
Enligt överenskommelse för varje student och praktikprojekt.


Muntlig redovisning0199
Oral Examination

Poäng: 10.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:


Skriftlig redovisning0299
Written Examination

Poäng: 10.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: