LJUS OCH BELYSNINGIDE070
Light and Lighting

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Kursansvarig: Gästprofessor Lena Sperling Förkunskapskrav: Godkända kurser ingående i årskurs 1 på Industridesignprogrammet Prestationsbedömning: 80 % närvaro under lärarledda moment. Godkända deluppgifter.

Mål:

Syftet med kursen är att förmedla nödvändig baskunskap för ökad förståelse om ljuset och belysningens funktioner i ljusprodukter för rumsgestaltning och/eller synarbete. Kursen syftar också till att ge förståelse för den fysikaliska kvalitén och våra sinnesupplevelser.

Innehåll:

Kursen innefattar föreläsningar kring seendets funktioner och samband med fysikaliska förhållanden i omvärlden. Här ingår synsinnet och tolkningsprocessen, ljusstrålningens information beträffande kontraster i ljushet och färg samt tolkningsprocesser rum, form, färg och ljus. Ljusets betydelse för vistelse och synarbete förklaras med avseende på orientering i rum, uppfattning av text, tecken och bild samt ålderns inverkan på seendet.

Orientering/information ges om teknikvillkor för dags- respektive konstljus. Här ingår krav på synvillkor att ta hänsyn till vid produktutvecklingen. Visuell komfort behandlas i fråga om minimering av störningar som blänk och bländning. Funktionell komfort behandlas gällande läsbarhet, orienterbarhet och liknande.

Laborativa övningar ingår kring materialegenskaper, ljuset som material och ljusbehandling i olika rum för skilda funktioner och stämningar. Faktorer som ljusnivå, ljusfördelning och tekniska villkor gås igenom.

Projektarbete ingår i form av praktiskt genomförande av produktlösningar för boendemiljön.

Kursen genomföres i samarbete med Ljushögskolan i Jönköping.