DESIGNMETODIKIDE060
Design Methodology

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID2 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tord Kjellström Förkunskapskrav: Antagning till industridesignprogrammet. Prestationsbedömning:

För godkänt slutbetyg krävs godkänd övningsuppgift omfattande två deluppgifter.

Webbsida: http://www.design.lth.se/industridesign/metodik/

Mål:

Kursens mål är att förmedla etablerade rutiner inom designarbetet, som en ram för de praktiska och skapande momenten. Efter genomgången kurs skall studenten ha erhållit en professionell och systematisk attityd till designarbetet, ha kunskaper om väsentliga metoder och kunskapskällor samt ökade färdigheter att planera sitt designarbete.

Innehåll:

Kursen belyser centrala moment i designprocessen. Planering av designarbetet är den avgörande inledande delen. Funktionsanalys tränas med avseende på basfunktioner, ergonomi, säkerhet, produktion, konstruktion, distribution och marknadsföring. I övningsform tränas kreativ problemlösning, idégenerering och värdering av idéer.

Interaktion med olika målgrupper i designarbetet belyses genom analys av fallstudier.

Litteratur:

Landqvist J. 1994. Vilda idéer och djuplodande analys. Om designmetodikens grunder. Carlssons.