SJÄLVSTÄNDIGT PROJEKTIDE050
Individual Project

Poäng: 10.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID3 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tord Kjellström Förkunskapskrav: Godkända kurser inom Design – Tillämpning Prestationsbedömning:

För godkänt slutbetyg krävs godkänt projektarbete, muntlig examination samt godkänd skriftlig rapport.

Mål:

Kursens mål är att ge varje student möjlighet att fördjupa sig inom ett fritt valt område och att erhålla träning i att lösa en designuppgift på ett självständigt sätt. Kursen skall tjäna som en förberedelse inför den kommande yrkespraktiken.

Innehåll:

Representativa moment i designprocessen skall ingå i projektarbetet.

Regelbundet återkommande seminarier ges som stöd för planering och genomförande av individuella projekt.

Studiebesök vid relevanta industriföretag skall ingå under projekttiden.

Projektarbetena examineras vid ett avslutande seminarium där externa bedömare medverkar.

Litteratur:

För projektet väsentlig litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare.