INDUSTRIDESIGNERNS YRKESREDSKAPIDE030
Tools for an Industrial Designer

Poäng: 7.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID1 Kursansvarig: Gästlärare, fil dr Lena Sperling. Förkunskapskrav: Antagning till industridesignprogrammet. Prestationsbedömning:

För godkänt slutbetyg krävs fem godkända övningsuppgifter och närvaro vid 80% av föreläsningar och övningar.

Webbsida: http://www.design.lth.se/industridesign/yrkesredskap/

Mål:

Syftet med kursen är att förmedla kunskaper och träna färdigheter i skiss-, rit- modell- och rapportteknik, som grund för fortsatt tillämpning och utveckling under utbildningen till industridesigner. Redan i ett tidigt skede av utbildningen skall studenterna uppleva tillfredsställelsen av att formge och visualisera en produkt i modell.

Innehåll:

Med utgångspunkt från industridesignerns yrkespraxis skall arbetstekniker förmedlas av betydelse för designarbetets olika faser och olika produktområden. Kunskaper om olika modellmaterial skall läras ut och hur dessa bearbetas för hand och maskinellt. De tillägnade kunskaperna och färdigheterna skall tillämpas vid modellering av en utseendemodell av en produkt av mindre format. Produkten skall beskrivas i en kort rapport alternativt monteringsanvisning, som utformas med hjälp av ett grafikprogram. Genomgångar med kritik är viktiga moment i undervisningen, som i övrigt sker genom seminarier och övningar i ritsalen och modellverkstaden.

Övningsuppgifterna består av ritning, skiss, pappmodell, skummodell och slutuppgift.

Litteratur:

Lundkvist, B.: Ritteknik. Andersson, N.: Skissteknik. En handbok i visualisering av designförslag. Designhögskolan, Umeå Universitet. Rekommenderad litteratur: Powell, D.: Presentation Techniques. Utvalda nummer ur Auto&Design (italiensk bildesign) och Car Styling (japansk bildesign).