STYR- OCH REGLERTEKNIKFRT601
Automatic Control

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IEH2 Kursansvarig: Mats Lilja, e-post: mats.lilja@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på delkursen Reglerteknik samt godkända inlämningsuppgifter på delkursen Styrteknik. Som slutbetyg i Styr- och reglerteknik erhålls betyget på tentamen i delkursen Reglerteknik. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna Styrknik och Reglerteknik.


Styrteknik0195

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:

Mål:
Kursen ger
· Överblick över komponenter och system inom styrteknik.
· En jämförelse av egenskaper hos olika styrsystem.
· Grundläggande kunskap i programmering av PLC-system.

Innehåll:
· Vanliga användningsområden: Maskinstyrning. Industrirobotar. Processtyrning.
· Översikt olika typer av styrsystem: Reläsystem. Logiska kretsar. PLC-system. Industridatorer.
· Jämförelse logiksystem/sekvenssystem: Strukturering av enkla styrproblem. Till-ståndsmodellen.
· Val av givare och styrdon: Gränslägen. Induktiva givare. Pulsgivare. Magnetventiler. Servomotorer.
· PLC-system: Användningsområden. Egenskaper. Uppbyggnad. Marknadsöversikt.
· Interfacemoduler: Digitala I/O. Analoga I/O. Pulsgivarkort.
· Programmering av PLC-system: Kodning med reläsymboler. Kodning med logik (boolesk algebra). Kodning med funktionsdiagram(GRAFCET). Tidsfördröjningar. Räknare. Aritmetik.

Litteratur:
Stenciler och övningsmaterial.
Utdrag ur PLC-manual


Reglerteknik0295

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning:

Mål:
Kursen ger
· Kunskap om grundläggande metoder för beskrivning, analys och dimensionering av analoga reglersystem.
· Orientering om datorer i reglersystem.

Innehåll:
· Inledning: Exempel på reglersystem. Definitioner och grundbegrepp.
· Dynamiska system: Beskrivning av dynamiska system med differentialekvationer. Tillståndsmodeller. Laplacetransformen. Överföringsfunktion. Blockschema. Härledning av dynamiska modeller.
· Analys av tidskontinuerliga system: Transientanalys. Frekvensanalys.
· Analys av återkopplade system: Känslighet för parametervariationer. Statisk noggrannhet. Inverkan av störningar. Stabilitetsbegreppet. Metoder för stabilitetsundersökningar.
· Dimensionering av reglersystem: PID-regulatorn. Polplacering. Tillståndsåterkoppling. Lead- och lagfilter. Kaskadreglering. Framkoppling.
· Digitala system: Digital PID-regulator.

Litteratur:
Schmidtbauer, B: Analog och digital reglerteknik, Studentlitteratur, 1995, ISBN 91-44-2660-22.
Lennartsson & Thomas: Analog och digital reglerteknik, övningsbok, Studentlitteratur, ISBN 91-44-26942-0.