MONTE CARLO-BASERADE STATISTISKA METODERFMS091
Monte Carlo and Empirical Methods for Stochastic Inference

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: Ola Hössjer, ola@maths.lth.se. Rekomenderade förkunskaper: Matematisk statistik AK och Stokastiska processer. Prestationsbedömning: Inlämnade projektuppgifter. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms091mas221.

Mål:
Kursen syftar till att ge en översikt över viktiga simuleringsbaserade inferensmetoder så som modellvals- och återsamplingstekniker samt simulering av komplicerade fördelningar.

Innehåll:
Några satser som behandlar regression och den linjära algebra som behövs i kursen. Modellvalskriterier i olika varianter, såsom korsvalidering, CMV, AIC, BIC, och FPE.
Återsamplingsprincipen, både ickeparametrisk och parametrisk. Jackknife-metoden för variansskattning. Metoder för konstruktion av konfidensintervall med hjälp av återsampling.
Återsampling i regressionsproblem. Permutationstest som alternativ till både asymptotiska parametriska tester och till full återsampling. Några exempel på mer komplicerade situationer.
Effektiva numeriska beräkningar vid återsampling.
Markovkedjemetoder för att simulera komplicerade fördelningar, t ex Gibbssampling och Metropolis-Hastings algoritmen. Dessa metoder tillämpas på Isingmodellen, statistisk bildbehandling mm.

Litteratur:
Hössjer, O.: Monte Carlo and Empirical Methods for Stochastic Inference. Lecture notes, Centre for Mathematical Sciences, 2000.