MATEMATISK STATISTIK FÖR KEMITEKNIKERFMS085
Mathematical Statistics for Chemical Engineering

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: K2 Kursansvarig: Lena Zetterqvist, lena@maths.lth.se. Rekomenderade förkunskaper: Matematik AK. Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkänt projektarbete. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms085. Övrigt: Laborationerna består av datorövningar

Mål:
Syftet med kursen är att ge förmåga att med statistiska metoder beskriva, förstå och hantera variation, så som den uppträder vid kemiskt laboratoriearbete och vid utvecklingsarbete inom kemisk industri.

Innehåll:
Grunder i sannolikhetsteori och statistik, konfidensintervall, statistiska metoder såsom försöksplanering, regressions- och variansanalys.
Tillämpningar: mätvärdesanalys, olika typer av fel och deras fortplantning; jämförelser mellan medelvärden och spridningar; begrepp och metoder vid kvalitetskontroll, skattning av felkvot; sambandsanalys, kalibrering; planering av flerfaktorförsök, optimering av försöksparametrar, responsytetekniker. Speciellt kommer tillämpningar inom kemiteknik att beaktas.

Litteratur:
Olbjer, L.: Experimentell och industriell statistik, Lund 1999