FÖRSÖKSPLANERINGFMS072
Design of Experiments

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: F3, M3, V3, D4, E4 Kursansvarig: Halfdan Grage, halfdan@maths.lth.se. Rekomenderade förkunskaper: Matematisk statistik AK för F, E, D, M, V eller K. Prestationsbedömning: För slutbetyg fordras fullgjorda laborationer och aktivt deltagande i diskussionsseminarier. (kontinuerlig examination). Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms072mas209

Mål:
Kursen syftar till att ge förmåga att planera flerfaktorförsök samt formulera slumpmodeller för och analysera data från sådana försök.

Innehåll:
Ensidig indelning med fixa och slumpmässiga effekter. Simultana konfidensindensintervall. Förutsättningar för variansanalys: transformationer, modellkontroll, residualanalys. Flerfaktorförsök med fixa, slumpmässiga och blandade effekter. Additivitet och samspel. Fullständiga och ofullständiga försök. Randomiserade block, romersk kvadrat och confounding. Regressionsanalys och kovariansanalys.

Litteratur:
Montgomery, D. C.: Design and Analysis of Experiments, Wiley 4th edition, New York, 1997.

Användarhandledning för Matlab.