MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR V OCH LFMS032
Mathematical Statistics, Basic Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L2, V2 Kursansvarig: Peter Gustafsson, pegus@maths.lth.se. Rekomenderade förkunskaper: Matematik, grundkurs Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms032.

OBS! Eftersom datorprogrammet Matlab används i kursens laborationer vill vi starkt rekommendera den valfria introduktionen i Matlab som ges omedelbart före kursstart.

Mål:
Syftet med kursen är att ge förmåga att med statistiska metoder beskriva,
förstå och analysera variation så som den uppträder vid konstruktion och
utvecklingsarbete.

Innehåll:
Väntevärde och varians, normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar för mätningar och frekvenser. Dataanalys.
Statistisk inferens: punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning.
Metoder för normalfördelade observationer.
Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Jämförelser mellan väntevärden, spridningar och fördelningar. Skattning av felkvot.
Sambandsanalys och kalibrering. Speciellt kommer tillämpningar inom V- och L-programmen att beaktas.

Litteratur:
Blom, G.: Sannolikhetsteori och statistisk teori med tillämpningar, Lund 1989.

Matematisk statistik för M och V, kompletteringar och tillämpningar, Lund 1996.