NUMERISK ANALYS FOR KFMN030
Numerical Analysis for Chemical Engineering

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Kursansvarig: studierektor Förkunskapskrav: Linjär algebra, en- och flerdimensionell analys, Rekomenderade förkunskaper: Matlab Prestationsbedömning: Tentamen: Teoridel och praktisk problemlösning
Hemuppgifter

Mål:
Kursens syfte är att ge kunskap om elementära beräkningstekniska metoder och deras matematiska bakgrund. Kursen skall underlätta förståelsen och därmed förbereda andra kurser inom kemiteknik som t.ex. KAT061 processimulering.

Innehåll:
Numeriska metoder för bestämda och överbestämda lineära ekvationssystem (minsta kvadrat metoden).
Iterationsmetoder för ickelineära ekvationssystem inkl. Gauss-Newton metoden.
Polynom och Splineinterpolation och approximation.
Numerisk integrering (kvadraturmetoder).
Ordinära differentialekvationer: en- och flerstegsmetoder för begynnelsevärdesproblem.
Randvärdesproblem.
Partiella differentialekvationer: differensmetoder.

Litteratur:
Heath, M.T.: Scientific Computing: An Introductory Survey. McGraw-Hill 1997.
(ISBN 0-07-115336-5).