MILJÖ, EKONOMI OCH MANAGEMENTFMI060
Environmental Management and Economics

Poäng: 8.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: W3 Kursansvarig: Lars Nilsson Prestationsbedömning: Obligatoriska moment är projekt och tentamen. Slutbetyg baseras på såväl projekt- som tentamensbetyg. Webbsida: http://www.miljo.lth.se

Mål:
Kursen skall ge förståelse och kunskap om miljöarbete inom företag och samhället i stort, ge underlag för kritisk analys av begrepp och inlägg i miljödebatten, ge förståelse för relevanta ekonomiska begrepp och färdighet i att använda dessa för analys, samt ge kunskap om olika analysmetoder och styrmedel.

Innehåll:
Kursen kan indelas i tre integrerade delar:
Teori ger förståelse och kunskap om miljöfrågornas utveckling i modern tid och för miljöfrågorna grundläggande begrepp och principer såsom tragedy of the commons, hållbar utveckling, systemvillkor, polluter pays principle, faktor 4/10, ekologiska fotavtryck, m.m. Denna del skall också ge förståelse och kunskap om miljöarbete och samspelet mellan olika aktörer (myndigheter, företag, intressegrupper, enskilda) på olika beslutsnivåer (internationellt, EU-nivå, nationellt och lokalt).
Ekonomi behandlar i första hand företagsekonomi och ger en introduktion om företag, företagande och företagsekonomi, och behandlar översiktligt kostnads- och intäktsanalys, årsredovisning med räkenskapsanalys, finansiering och investering, samt strategi, organisation och styrning. I mer detalj behandlas gröna räkenskaper och miljöredovisning. Syftet med denna del är att visa hur miljöfrågor kan hanteras av företag i olika branscher. Miljöekonomiavsnittet behandlar även metoder för värdering av miljökostnader samt internalisering av dess genom skatter, avgifter, osv.
Styrmedel och verktyg ger underlag för förståelse av ekonomiska, administrativa och andra styrmedel, samt deras för- och nackdelar. Detta omfattar utöver det som nämnts ovan exempelvis lagstiftning (miljöbalken), regler för upphandling, handel med utsläppsrättigheter, frivilliga avtal m.m. Denna del ger även förståelse och kunskap om verktyg såsom livcykelanalys, miljökonsekvensbeskrivning, miljövarudeklaration, miljömärkning, miljöledningssystem, miljökvalitetsnormer och deras tillämpning.

Undervisningen baseras på föreläsningar, övningar, hemuppgifter, seminarier och projektarbete i form av fallstudier.


Företagsekonomi
Business administration

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:


Miljö och management
Environmental management

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning: