MILJÖVETENSKAP MED MILJÖKEMISK PROFILFMI030
Environmental Science, Especially Environmental Chemistry

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Ingegerd Ehn Prestationsbedömning: Examination genom skriftlig hemtentamen i veckan efter tentamensperiod 1. För betyg krävs aktivt deltagande i PBL-mötena. Webbsida: http://www.miljo.lth.se Övrigt: Kursen ges enligt PBL-pedagogik.

Mål:
Kursen syftar till att
• dels ge de studerande grundläggande kunskaper i allmän miljövetenskap,
• dels ge kunskaper om och förståelse för miljöproblem och miljövård inom väg- och vattenbyggares huvudsakliga verksamhetsområden, med speciell inriktning på miljökemi,
• dels stimulera till en diskussion utifrån främst etiska perspektiv om väg- och vattenbyggarens roll i och ansvar för att ta miljöhänsyn för att minimera miljöpåverkan och bidra till en bärkraftig samhällsutveckling.

Delmålen är därvid att den studerande skall få
• kunskaper om naturgivna förhållanden och dessas innebörd för människan och för samhällsutvecklingen och -byggandet, med speciell inriktning på förståelse av kemiska processer och ekologiska samband
• inblick i industrisamhällets råvaruförsörjning, energianvändning och miljöproblem
• inblick i administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel
• inblick i hur miljövårdsarbetet bedrivs inom näringsliv och offentlig förvaltning
• kunskaper om miljökonsekvenser vid byggande i mark och vatten
• insikt om teknikerns ansvar för att bidra till att åstadkomma en bärkraftig utveckling,
• träning i kritiskt tänkande, kreativ problemlösning och etiskt ställningstagande bl a genom PBL-pedagogiken

Innehåll:
Allmän miljövetenskap

Ekologiska system som produktionsresurs. Dynamik i ekologiska system. Kretslopp i naturen. Ekologiska system som mottagare av föroreningar. Ekotoxikologi.

Naturresurser och naturresursutnyttjande. Industrisamhällets råvaru- och energibehov och -försörjning. Globala miljöproblem. Kretslopp och linjelopp i samhället.

Lagar, regler och administrativa strukturer inom miljöområdet. Ekonomiska styrmedel. Miljöarbetet i offentlig förvaltning. Hållbar utveckling.

Miljövetenskap anpassad för väg- och vattenbyggare

• Kemiska processer i luft, mark och vatten
• Industrins miljöproblem
• Föroreningsutsläpp, transportprocesser, miljöbelastning
• Näringslivets miljöarbete
• Markanvändning - miljökonsekvenser
• Transporter - miljökonsekvenser
• Miljöetik - teknikens och teknikernas roll i industrisamhället. Väg- och vattenbyggarens roll i och ansvar för att bidra till att åstadkomma en bärkraftig utveckling.

För att underlätta för eleven att förvärva en helhetssyn på miljöproblemen inom byggnads-, anläggnings- och trafiksektorn, kommer PBL-fallen att anknyta till detta.

Litteratur:
I och med att kursen ges enligt PBL-pedagogik finns ingen obligatorisk kurslitteratur. Enstaka artiklar o dyl kan dock förekomma i samband med seminarier.