MILJÖKUNSKAP, FKFMI020
Environmental Studies, Extended Course

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: BI2, L4, V4 Kursansvarig: Eva Leire Förkunskapskrav: Miljökunskap AK 3 p eller Teknisk miljövetenskap 5 p eller motsvarande. Prestationsbedömning: Uppsatserna betygssättes, varvid vikt läggs såväl vid innehåll som utformning och presentation.

Mål:
Undervisningens mål är att utveckla elevens förmåga att kritiskt analysera miljöproblem i dagens tekniksamhälle.

Innehåll:
Kursen förutsätter grundläggande kunskaper inom miljöområdet.
Kursen är projektorienterad. Avsikten med kursmomenten är att, genom tillämpning på utvalda problemkomplex, visa hur man kan angripa olika problem med utgångspunkt från samhällets övergripande mål vad gäller hushållning med miljön och naturresurserna.
Undervisningen består av:
Föreläsningar och seminarier samt övningar, som är obligatoriska och omfattar dels uppsatsförfattande, dels uppsatsseminarier.

Litteratur:
Litteratur väljes med hänsyn till projektinriktning.