MILJÖKUNSKAP, AKFMI010
Environmental Studies, Basic Course

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L2 Kursansvarig: Eva Leire Prestationsbedömning: Obligatoriska moment: Introduktionsmötet på första föreläsningen är obligatorisk. Övningar och exkursioner samt studiebesök är obligatoriska.
Skriftlig tentamen; uppsatserna betygsättes. Slutbetyg baseras på såväl uppsats- som tentamensbetyg.

Mål:
Kursens mål är att förmedla kunskaper och ge orientering om dagens miljöproblem, samt att ge förståelse för naturens komplexitet och hur den påverkas av antropogena aktiviteter.

Innehåll:
Kursen tar upp olika aspekter på naturresursutnyttjandets och miljöproblematikens orsaker och återverkningar.
Föreläsningarna ska ge en allmän överblick över olika discipliner inom miljövårdsområdet, vidga perspektiv och stimulera till kritisk eftertanke och debatt. Exkursioner för att studera förändringar i kultur- och naturlandskapet kan ersätta någon av dessa föreläsningar.

Övningar, som är obligatoriska och omfattar dels uppsatsförfattande, dels uppsatsseminarier. Övningarna ska ge möjlighet för eleverna att fördjupa sig i olika delproblem, främst genom litteraturstudier, och att rapportera i form av en uppsats. Uppsatsarbetet bedrivs i grupper om tre till fyra elever med tillgång till egen handledare under ca 9 timmar. Under uppsatsseminarierna ska varje grupp presentera och opponera på någon annan grupps uppsats. Uppsatserna betygsätts varvid vikt läggs såväl vid innehåll som utformning.

Litteratur:
Andersson, L., Naturen och människan. Göteborg 1996. Valda artiklar ur olika tidskrifter.
Energiläget 1999 eller senare, Energimyndigheten.
de Facto;98, Naturvårdsverket.
Ytterligare litteratur fastställs senare.