KAOS INOM NATURVETENSKAP OCH TEKNIKFMF090
Chaos for Science and Technology

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D3, E3, F3, V4 Kursansvarig: Universitetslektor Sven Åberg. Rekomenderade förkunskaper: Första årets matematikkurser samt elementär mekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (4 tim, teorifrågor och problem). Hjälpmedel: räknedosa. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/kaos.html

OBS! Kursen kan komma att ges på engelska

Mål:
Kursen avser att ge en introduktion till ett nytt och spännande forskningsområde som har många tillämpningar inom vitt skilda områden av naturvetenskap och teknik.

Innehåll:
Tidsdiskreta system. Feigenbaums teori för förgreningar. Känsligt beroende av begynnelsevillkor. Fraktal geometri. Exempel på fraktala objekt. Olika dimensionsbegrepp. Dissipativa system. System av differentialekvationer. Fasrum och Poincarèsnitt. Lyapunovexponenter och säregna attraktorer. Konservativa system och KAM-teoremet. Exempel: Icke-linjära svängningar inom mekanik och ellära. Belousov-Zhabotinsky rekationen inom kemin. Kopplade svängningar och frekvenslåsning. Planetsystemet.

Litteratur:
Ohlén,G. Åberg, S.: Kaos inom naturvetenskap och teknik, komp. Lund 1995.