TERMODYNAMIKFMF070
Thermodynamics

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: E4, F4, V4 Kursansvarig: Universitetslektor Göran Hellström. Rekomenderade förkunskaper: kunskaper motsvarande flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen (5 tim, både teorifrågor och problem). Hjälpmedel: formelblad, räknedosa.

OBS! Endast en av kurserna FMF 070 Termo-dynamik och MMV 201 Grundläggande och teknisk termodynamik AKF är obliga-torisk för F. Om FMF 070 medtages som obligatorisk i examen, får MMV 201 ej medtagas som valfri.

Mål:
Teknologen ska efter genomgången kurs

Innehåll:
Kursen ger en förhållandevis ordentlig genomgång av den klassiska termodynamiken. Entropi och andra huvudsatsen behandlas grundligt. Ett viktigt tema är irreversibiliteter, entropiproduktion och effektivitetsmått baserade på andra huvudsatsen. Som illustrativa exempel studeras tillämpningar från olika områden av tekniken. Termodynamiska system, temperatur, nollte huvudsatsen, inre energi, första huvudsatsen, andra huvudsatsen, entropi, termodynamiska samband, rent ämne, entropiproduktion och tillgängligt arbete, värmekraftmaskiner, strömningsmaskiner, värmepump och kylmaskin, blandningar, termodynamisk jämvikt, termodynamisk stabilitet, fasjämvikt, kemisk potential, osmotisk jämvikt.

Litteratur:
Hellström, G., Claesson, J.: Grundläggande termodynamik med tekniska tillämpningar. Kompendium, Lund 1993.