KVANTMEKANIK, AKFMF020
Quantum Mechanics, Basic Course

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: F3 Valfri för: E3 Kursansvarig: Universitetslektor Gunnar Ohlén. Rekomenderade förkunskaper: Kunskaper i matematik motsvarande kursen i Kontinuerliga system. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim, lika delar teorifrågor och problem). Hjälpmedel: formelblad, räknedosa. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/kvantAK.html

Mål:
Kvantmekaniken är fysikens mest framgångsrika teoribildning, som beskriver och förklarar struktur och dynamik hos alla system på mikronivå. Den är grunden för den moderna fysiken och har varit avgörande för den moderna teknologins framväxt. Syftet med kursen är att teknologen ska få en grundläggande insikt i kvantmekaniken och dess roll inom fysik och modern högteknologi. I kursen får teknologen bekanta sig med och använda de grundläggande begreppen och metoderna inom kvantmekaniken. Kurserna i kärn-, atom- och fasta tillståndets fysik utgör tillsammans med kvantmekaniken en sammanhållen kurskedja.

Teknologen ska efter genomgången kurs ha