MEKANIK FÖR I, GKFME090
Engineering Mechanics, basic course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: I2 Kursansvarig: Univ lektor Niels J. Sörensen Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift (2p) och skriftlig tentamen (3p).

Mål:
Denna kurs har som mål

Innehåll:
Statik: Krafter, moment och kraftsystem. Likvärdiga kraftsystem. Jämvikt och friläggning. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Fördelade krafter. (Masscentrum, tyngdpunkt (3D), hydrostatik (2D), balkar (linor, kablar) (ID)). Friktion. Dynamik: Kinematik för partiklar (allmänt) och stela kroppar (i planet). Kinetik för partiklar, partikelsystem (allmänt) och stela kroppar (i planet).

Litteratur:
Prel. : J. L. Merian & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 1 Statics, Vol 2 Dynamics, Wiley, 4th ed. samt kompletterande material för inledande kursmoment och datorövningar.