ICKE-LINJÄR ELEMENTANALYS, FKFME070
Nonlinear Analysis with Finite Elements, Advanced Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: F4, M4 Kursansvarig: Univ lektor Niels J. Sörensen Prestationsbedömning: godkänd rapport. Övrigt: Kursen ges av avdelningen för Mekanik

OBS! Kursen kan komma att ges på engelska

Innehåll:
Kursen behandlar icke-linjär analys av konstruktioner och fasta medier med elementmetoden. Kursen täcker geometrisk olinearitet, olinjära material och olinjära numeriska lösningsmetoder. Kursen ger en insikt om mekaniken i Finita Element tekniken för stora deformationer av metalliska material. En finita element strategi för ändliga deformationer elastisk-plastiska problem utvecklas och implementeras i ett beräkningsprogram. Varje grupp av studenter analyserar ett 2D problem med hjälp av programmet. Examinationen av kursen utgör en projektrapport. Kursen utgör och behandlar delar av icke-linjär kontinuumsmekanik, tensoranalys, metallplasticitet och bifurkationteori.

Litteratur:
N J Sörensen: A note on Finite Elements for Finite Strain Plasticity Problems.