MEKANIK FK FÖR MFME060
Engineering Mechanics, Advanced Course

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: univ adj Per Grönlund. Rekomenderade förkunskaper: Mekanik AK för M. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen (4 tim).

Innehåll:
Kursens mål är att komplettera baskursen med generell stelkroppsmekanik på vektoriell och analytisk form.
Dynamik: Central kraft och planetbanor. Rotation kring fix axel och punkt. Allmän tredimensionell rörelse av en stel kropp. Roterande referensaxlar. Tröghetsmoment och tröghetstensor. Gyroskoprörelse, precession och nutation.
Analytisk mekanik: Formulering av stelkroppsmekanikens ekvationer på skalär form, Lagrange´s och Hamilton´s ekvationer, ignorabla koordinater. Små svängningar, principala koordinater.

Litteratur:
Meriam, J. L. & Kraige, L. G.: Engineering Mechanics, vol 2, Dynamics, Wiley samt kompletterande material från institutionen.