MEKANIK, GRUNDKURS FÖR FFME011
Engineering Mechanics, Basic Course

Poäng: 10.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: F1 Kursansvarig: univ lektor Ebbe Lundgren. Övrigt: Kursen indelas i två delkurser, del 1 och del 2.

Innehåll:
Kursen är en inledande och grundläggande kurs i teknisk mekanik, vilken ger en grund för vidare studier i såväl teoretisk och tillämpad mekanik som i andra tekniska ämnen. Kursmålen är att ge - kännedom och förståelse om de allmänna grundläggande begreppen och sambanden för materiella system främst partiklar och stela kroppar. - förtrogenhet i problemlösning inom statistik och dynamik för materiella kroppar. - en indroduktion till den analytiska mekaniken och Lagrangés ekvationer.


Mekanik grundkurs för F, del 10195
Engineering Mechanics, basic course, part 1

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning: Övrigt: Kursen ges av avdelningen för Mekanik

Innehåll:
Statik: Moment- och kraftsystem i två och tre dimensioner. Jämvikt och friläggning. Snittkrafter och jämvikt för fackverk, balkar och ramar. Fördelade krafter, masscentrum och hydrostatik. Friktion. Virtuellt arbete, potentiell energi och stabilitet. Dynamik: Newton´s lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, naturliga och polära koordinater samt elastisk och oelastisk stöt.

Litteratur:
J. L. Merian & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 1 Statics, Vol 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.


Mekanik grundkurs för F, del 20295
Engineering Mechanics, basic course, part 2

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning: Övrigt: Kursen ges av avdelningen för Mekanik

Innehåll:
Dynamik: Kinetik för partikelsystem. Roterande referenssystem. Generell stelkroppsrörelse i två och tre dimensioner med användning av impuls, impulsmoment och tröghetstensorn. Enkla svängningar. Analytisk mekanik: Formulering av mekanikens ekvationer på skalär form, generaliserande koordinaler. Lagrangés ekvationer, Hamiltons princip, cykliska koordinater.

Litteratur:
J. L. Merian & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 2 Dynamics, Wiley, 4th ed. Utdelat material i analytisk mekanik.