MATEMATIK FK, LINJÄR OCH KOMBINATORISK OPTIMERINGFMA240
Mathematics, Linear & Combinatorial Optimization

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: Studierektor. Rekomenderade förkunskaper: Linjär algebra Prestationsbedömning: Skriftligt eller muntligt prov. Två datorlaborationer.

OBS! Kursen ges vartannat läsår, närmast vt 2001.

Mål:
Inom teknik, naturvetenskap och ekonomi blir det allt vanligare att man behöver studera och lösa linjära och kombinatoriska optimeringsproblem. Det mest kända exemplet är linjär programmering, där lösningstekniken (simplexmetoden) varit av ovärderlig betydelse inom industrin sedan dess upptäckt i mitten av 1900-talet. Andra viktiga problem, exempelvis för effektiv databearbetning, innehåller variabler som är diskreta, till exempel heltal. I samband med dessa har kombinatoriska metoder fått en kraftigt ökad betydelse.

Målet för kursen är att de studerande skall få kännedom om inom tillämpningarna viktiga problem inom linjär och kombinatorisk optimering, och kunskap om metoder för deras lösning.

Innehåll:
Linjär programmering. Transportproblem. Maximalt flöde. Lokal sökning. Simulerad stelning. Genetisk optimering. Neurala nätverk.

Litteratur:
B.Kolman, R.E.Beck, Elementary Linear Programming with Applications. Academic Press 1995.

Kompletterande material från institutionen.