MATEMATIK FK, ALGEBRAFMA190
Mathematics Advanced Course, Algebra

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D3, E3, F3 Kursansvarig: Studierektor Rekomenderade förkunskaper: Analys 1-2, Linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen.

OBS! Kursen ges vartannat läsår, närmast vt 2001.

Mål:
Att introducera de grundläggande begreppen i abstrakt algebra, med inriktning på sådant som är
av betydelse bl.a. i tillämpningar inom kodningsteori och kryptologi.
Kursen avser också att ge en djupare förståelse av grundbegreppen inom andra områden av matematiken.

Innehåll:
Grupper: Lagranges sats. Permutationsgrupper. Normal undergrupp och kvotgrupp. Grupphomomorfier och isomorfier.
Ringar: Polynomringar. Ideal och kvotringar. Ringhomomorfier och isomorfier.
Kroppar: Karakteristik. Ändliga kroppar. Kropputvidgningar.

Litteratur:
Hungerford: Abstract algebra, an introduction, Saunders College Publishing.