MATEMATIK FK, BILDANALYSFMA170
Mathematics, Image Analysis

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: Studierektor Rekomenderade förkunskaper: Linjär analys (F, E, D eller I). Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.maths.th.se/vision/bildanalys/bildanalys.html Övrigt: Kursen ingår i inriktningen System och tillämpad matematik, profilen Bildbehandling, på F, samt i profilen Bildbehandling på D.

Mål:
Bildanalys har under de senast åren fått ökad betydelse och nya tillämpningar tack vare den snabba utvecklingen av små och snabba datorer och digitala kameror. Teorierna inom bildanalys grundar sig på matematiska verktyg såsom matriser, Fouriertransformen, wavelets och fraktaler, medan tillämpningarna återfinns inom så vitt skilda områden som t.ex. industriella mätningar, medicinsk diagnostik och bildkomprimering. Kursen är en grundkurs i bildanalys och syftar till att ge en översikt av teori och praktiskt användbara metoder inom bildbehandling. Efter genomgången kurs skall deltagarna vara förtrogna med de olika teknikerna och kunna applicera dessa på nya problem. Dessutom skall en förståelse för teorin bakom algoritmerna ha uppnåtts, samt förtrogenhet med användning av programpaket.

Innehåll:
Matematiska grundbegrepp: Bildtransformer, DFT, FFT.
Bildförbättring: Grånivåtransformer, filtreringar.
Bildrestaurering: Filtreringar, Wienerfilter.
Skalrumsteori: Kontinuerlig-diskret teori, interpolation.
Särdragsextraktion: Filtreringar, kant- och hörndetektion.
Segmentering: Split and merge-algoritmer, matematisk morfologi.
Bayesiansk bildbehandling: MAP-skattningar, simulering.
Bildkomprimering: JPEG, wavelets, fraktaler, PCA.

Litteratur:
Gonzales-Woods: Digital Image Processing, Addison-Wesley.
Egenproducerat material och kompletteringar.