MATEMATIK FKFMA000
Mathematics, advanced courses

Poäng: .0 Betygskala: TH Valfri för: D3, E3, F3 Kursansvarig: studierektor. Prestationsbedömning: Skriftligt och/eller muntligt prov, omfattande teori och problem. Övrigt: 3-6 poäng. Undervisningen omfattar normalt 28 tim. Årligen ges minst en kurs under hösten och minst en under våren.

Mål:
Institutionens ambition är att följande kurser ges med en period av två år:
Analysens grunder (FMA 110, 4 poäng). Planeras till ht 2000.
Analytiska funktioner (FMA 130, 4 poäng). Ges inte läsåret 2000/2001.
Algebra (FMA 190, 4 poäng). Planeras till vt 2001.
Variationskalkyl (FMA 200, 4 poäng). Ges inte läsåret 2000/2001.
Linjär och kombinatorisk optimering (FMA 240, 4 poäng). Planeras till vt 2001.

I mån av resurser ges ytterligare fortsättningskurser. Innehållet varierar alltefter deltagarnas intresseinriktning. Några exempel: Distributionsteori. Integrationsteori. Spektralteori i Hilbertrum. Grafteori. Finita elementmetodens matematiska bakgrund. Olinjära partiella differentialekvationer. Datoralgebra.