HÖGTEMPERATURMATERIAL FKFKM031
High Temperature Materials

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: F4, M4 Kursansvarig: universitetslektor Srinivasan Iyengar Rekomenderade förkunskaper: Konstruktionsmaterial AK (FKM015) Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatorisk inlämningsuppgift och laborationer. Webbsida: http://www.lth.se

Mål:
Efter genomgången kurs ska teknologen självständigt kunna värdera och utveckla materialtekniska lösningar i samband med konstruktioner som arbetar vid höga temperaturer. Kursen ger fördjupade kunskaper om egenskaper hos och konstruktion med högtemperaturmaterial såsom metaller och keramer.

Innehåll:
Kursen tar upp material för högtemperaturtillämpningar och de fenomen och problem som uppkommer vid användning av materialen.

Superlegeringar: Ni och Co-baslegeringar. Tillverkning, legering, formning och värmebehandling. Härdningsmekanismer. Tillämpningsområde. Materialbeteende vid hög temperatur: lågcykelutmattning, plasticitet, brottförlopp, oxidation och högtemperaturkorrosion. Skikt och ytbeläggningar.

Keramiska material. De olika typernas tilllverkning och formning, struktur och egenskaper. Mekaniskt beteende hos keramiska material.

Litteratur:
Sammanställd vid institutionen.