LÄTTA MATERIALFKM027
Light Materials

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: F4, M4 Kursansvarig: universitetslektor Christer Persson Rekomenderade förkunskaper: KonstruktionsmaterialAK Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatorisk inlämningsuppgift och laborationer. Webbsida: http://www.lth.se

Mål:
Efter kursen ska teknologen ha fått en orientering om materialtyperna, ha kännedom om de fenomen som kan uppstå vid användning, och kunna värdera och utveckla materailtekniska lösningar i samband med konstruktio

Innehåll:
Kursen tar framför allt upp lätta material, som används vid tillämpningar i rumsteperatur, och de fenomen och problem som uppkommer vid användning av materialen. Lätta metaller: aluminium, magnesium och titan. Tillverkning, återvinning, legering, formning och värmebehandling. Olika tillämpningsområden för de lätta metallerna. Materialbeteende vid rumstemperatur: högcykelutmattning, plasticitet och brottförlopp. Polymerer: struktur och uppbyggnad av polymerer. De olika typerna av plaster och gummi. Samband mellan molekylstrukturer och polymerera egenskaper. Tillverkning och formning. Materialbeteende hos polymerer: plasticering, brott och krypning.

Litteratur:
Meddelas vid kursstart.