KÄRNFYSIK, MKFKF040
Nuclear Physics, Minor Course

Poäng: 2.0 Betygskala: TH Valfri för: E2 Kursansvarig: docent Jan Pallon, jan.pallon@PIXE.lth.se. Rekomenderade förkunskaper: grundläggande kunskaper i matematik och fysik. Prestationsbedömning: tentamen är skriftlig (4 timmar) och omfattar vanligen fem redogörande uppgifter och tre problem. Tefyma får användas. Webbsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/ Övrigt: i undervisningen ingår 4 tim obligatorisk laboration/demonstration

Mål:
Kursen avser ge grundläggande kunskaper i atomkärnans fysik samt inom tillämpad kärnfysik som är nödvändiga för förståelsen av redan utvecklade och kommande tillämpningar av kärnfysiken.

Innehåll:
Kärnornas storlek och uppbyggnad. Kärnkrafterna. Stabila och instabila kärnor. Radioaktivt sönderfall. alfa-, beta- och gamma-emission. Laddade partiklars och gamma-strålnings växelverkan med materia. Detektorer för laddade partiklar och alfa-strålning. Neutronens egenskaper, produktion och registrering. Kärnreaktioner. Acceleratorer. Fission och fusion. Reaktorfysik. Andra tekniska tillämpningar av kärnfysiken. Strålskyddsproblem. Demonstrationer av kärnfysikalisk mätutrustning. Visning av en accelerator arrangeras.
Den växande tekniska kärnfysiken inom industri, medicin och kraftproduktion ställer också ökade krav på kunskaper i strålskyddsfysik hos ingenjörerna. Grunderna inom detta område tas upp till behandling i kursen.

Litteratur:
Johansson, S., Kristiansson, P., Malmqvist, K., Tapper, S.: Introduktion till kärnfysik (kompendium).