KÄRNFYSIK, FÖRDJUPNINGSKURSFKF021
Nuclear Physics, Advanced Course I

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: F4 Kursansvarig: docent Per Kristiansson. Förkunskapskrav: Kärnfysik AK och Kvantmekanik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen 5 tim, redogörande uppgifter. Webbsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/ Övrigt: Kursen ges i samarbete med avdelningen för Matematisk Fysik

OBS! OBS! Kursen kan komma att ges på engelska

Mål:
Kursen bygger på den allmänna kursen och avser ge fördjupade kunskaper om atomkärnans fysik och att ge en introduktion till partikelfysiken.

Innehåll:
Kärnkrafterna och nukleonernas uppbyggnad. Kärnmodeller. Det radioaktiva sönderfallet, alfa-, beta- och gamma-emisson. Kärnreaktioner. Fission och fusion. Partikelfysik. Laborationerna är obligatoriska.

Litteratur:
Krane, K.S.: Introductory Nuclear Physics. Laborationshandledningar.