KÄRNFYSIK AKFKF011
Nuclear Physics, Basic Course

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: F3 Valfri för: E4 Kursansvarig: Docent Per Kristiansson, per.kristiansson@nuclear.lu.se Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i matematik, fysik och kvantmekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (4 timmar), redogörande uppgifter och problem. Webbsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/

Mål:
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om atomkärnans fysik och vana att arbeta med kärnfysikaliska detektorer samt uttolkning av mätresultat.

Innehåll:
Kärnors form, storlek och uppbyggnad. Kärnkrafterna. Det radioaktiva sönderfallet, alfa-, beta- och gamma-emission. Laddade partiklars växelverkan med materia. Gamma-strålnings växelverkan med materia. Registrering av laddade partiklar och gamma-strålning. Kärnfysikalisk elektronik.
Neutroners egenskaper, framställning och registrering. Kärnreaktioner. Fission och fusion. Acceleratorer, reatorer, astrofysik, tillämpad kärnfysik.

Litteratur:
Johansson, S., Kristiansson, P., Malmqvist, K., Tapper, S. Introduktion till kärnfysiken (kompendium).
Laborationshandledningar, avdelningen för kärnfysik.