KONSTITUTIV MODELLERING, FKFHL072
Constitutive Modelling of Materials, Advanced Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: F4, M4, V4 Kursansvarig: Universitetslektor Matti Ristinmaa, matti@hallf.lth.se Rekomenderade förkunskaper: Tillämpad matematik eller Linjäranalys för F, samt Finita elementmetoden för F, M eller V. Prestationsbedömning: För slutbetyg krävs godkänd dugga och godkänt projekt, vilka betygsätts. Webbsida: http://www.solid.lth.se

Mål:
Kursen avser att ge kunskap om hur olika linjära/olinjära materialbeteenden kan beskrivas och hur man behandlar dessa med numeriska metoder. Efter genomgången kurs skall man ha tillräcklig kunskap om den matematiska beskrivningen och den numeriska behandlingen av de olinjära materialmodellerna så att man förstår:

Innehåll:
Kursen behandlar teorin bakom den matematiska beskrivningen av olinjära materialegenskaper samt den erforderliga numeriska lösningsmetodiken som används i den olinjära finita-elementmetoden. I kursen behandlas:

Projektet, som behandlar ett materiellt olinjärt problem, innehåller en analytisk del och en numerisk del. Den numeriska delen består i att materialmodellen, som har behandlats i den analytiska delen, skall implementeras i ett eget olinjärt finita-elementprogram. Därefter löses ett praktiskt problem.

Litteratur:
Ottosen, N. S. & Ristinmaa, M: The Mechanics of Constitutive Modelling. Dept. of Solid Mechanics, LTH, Lund University. CALFEM - A finite element toolbox to MATLAB. Div. of Structural Mechanics and Dept. of Solid Mechanics, LTH, Lund University.