FASTA TILLSTÅNDETS FYSIK, GRUNDKURS FÖR FFFF010
Solid State Physics, Basic Course

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: F3 Kursansvarig: universitetslektor Günter Grossmann. Rekomenderade förkunskaper: Undervisningen förutsätter grundläggande kunskaper i fysik, elektromagnetism och kvantmekanik. Prestationsbedömning: skriftligt prov. Betygsskala: 3.0 (0.1) 6.0. För betyg fordras godkänd laborationskurs.

Mål:
Avsikten är att dels presentera grundläggande begrepp och principer för fasta materials uppbyggnad och dels ge en allmän översikt av vissa av deras egenskaper.

Innehåll:
Kristallstrukturer. Symmetrioperationer. Gitter - reciprokt gitter. Röntgendiffraktion. Bindningstyper - klassificering av fasta material. Defekter i kristaller. Harmonisk kristall - klassiskt och kvantmekaniskt. Fononer. Elektrongasmodellen. Fermi-Diracstatistik. Elektroner i periodisk potential. Effektiv massa. Energiband. Metaller - isolatorer - halvledare. Termiska egenskaper. Homogena och inhomogena halvledare. Dielektriska egenskaper. Magnetism. Supraledning.

Litteratur:
Kittel, C.: Introduction to Solid State Physics, 7th ed. (John Wiley & Sons, 1996) alternativt Hook, J.R., Hall, H.E.: Solid State Physics, 2nd ed. (John Wiley & Sons, 1991). Laborationsinstruktioner.