MOLEKYLFYSIKFBR030
Molecular physics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: F4 Kursansvarig: Clemens Kaminski Rekomenderade förkunskaper: Atomfysik för F, kvantmekanik AK Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen för betyg 3, 4 eller 5. Godkända inlämningsuppgifter, och laborationsrapport krävs för att erhålla betyg från kursen. Webbsida: http://www.forbrf.lth.se

Mål:
Kurs med både teoretiska och praktiska delar som behandlar
grundläggande molekylteori och praktisk molekylspektroskopi

Innehåll:

Kort Repetition of atomstruktur, grundläggande molekylorbitalteori (metod av linjär kombination av atomorbitaler, bindande och anti-bindande orbitaler, hybridisering hos heteronukleära molekyler, kovalenta bindningar,
grundläggande molekylegenskaper som kan förklaras med dessa teorier), Born
Oppenheimer approximation, spektralövergångar, urvalregler, Franck-Condon princip och övergångsintensiteter, term beteckningar. 

Mikrovågsspektroskopi: mokekylrotation av enkla och polyatomiga molekyler,
tekniker för rotationsspektroskopi;

infrarödspekroskopi: vibrationer hos enkla och
polyatomiga molekyler, infraröd tekniker; teori av Raman spektroskopi

Elektronisk spektroskopi: Teori och tekniker

Laboration:  Datorsimulering av enkla diatomiga spektra och anpassning till
mätdata för att mäta temperatur och molekylkoncentration.

Demonstration: Emissionsspektroskopi, laserinducerad fluorescens

Litteratur:
C.N. Banwell and E. McCash, "Fundamentals of molecular spectroscopy" och utdelat material