LASERBASERAD FÖRBRÄNNINGSDIAGNOSTIK MED PROJEKTFBR021
Laser-Based Combustion Diagnostics with Project

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: F4 Kursansvarig: Per-Erik Bengtsson Rekomenderade förkunskaper: En eller båda kurserna laserteknik/laserfysik och atom- och molekylärspektroskopi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen för betyg 3, 4 eller 5. För att erhålla betyg från kursen krävs godkänd laboration, godkända inlämningsuppgifter och godkänt projektarbete. Projektarbetet redovisas muntligt och skriftligt. Deltagande vid redovisningarna är obligatoriskt. Webbsida: http:// www.forbrf.lth.se Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska

Mål:
Kursen syftar till att ge en grundläggande fysikalisk förståelse för laserdiagnostiska teknikers möjlighet att mäta parametrar såsom temperatur och ämneskoncentrationer i förbränningsprocesser. Studier av laserteknik, optik och detektorer, växelverkan mellan strålning och materia (tex spridning, fluorescens) och förbränning är centrala inslag i kursen.

Innehåll:
Förutom innehållet i FBR020 tillkommer ett projektarbete motsvarande 60 timmars arbetsinsats. Projektet redovisas skriftligt och muntligt. Redovisningarna är obligatoriska.

Litteratur:
A.C Eckbreth: Laser Diagnostics for Combustion Temperatur and Species, Gordon and Breach, 1996, och utdelat material.