GRUNDLÄGGANDE FÖRBRÄNNINGFBR012
Fundamental Combustion

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: F3, M3 Kursansvarig: Vakant. Rekomenderade förkunskaper: Första årets matematikkurser. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (4 timmar) och skriftlig projektredovisning för betyg 3, 4 eller 5, där projektet viktas i förhållande till den del det utgör av kursen. För godkänd kurs krävs dessutom godkänt på momenten laborationer, inlämningsuppgift och muntlig redovisning av projekt. Webbsida: http://www.forbrf.lth.se

Mål:
Syftet med kursen är att genom studier av bl a termodynamik, kemisk kinetik och transportprocesser ge en grundläggande förståelse för förbränningsfenomen så att problemställningar kan identifieras i praktiska förbränningssystem.

Innehåll:
Indroduktion, termokemi, kemisk jämvikt, flamtemperatur, kemisk kinetik, sponatan antändning, styrd antändning, förbränningsfysik, förblandade flammor, flamhastighet, flamstabilitet, diffusionsflammor, förbränning av droppar/partiklar, föroreningsbildning (NOx, sot), förbränningsmodellering, praktiska förbränningssystem samt mätteknik. Laborationer/Demonstrationer Bestämning av flamhastighet, modellering av förbränningskemi, visning av verksamheter på LTH inom förbränningsområdet. Projekt Projekt motsvarande 1.5 p av kursen väljs av tekonologen i samråd med kursansvarig lärare. Projektredovisningen sker muntligt och skriftligt.

Litteratur:
J.F Griffiths and J.A Barnard, Flame and combustion, 3rd ed., Chapmann and Hall, 1995, och utdelat material.