FYSIK FÖR IFAF160
Physics for I

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: I3 Kursansvarig: Studierektor Förkunskapskrav: Matematikkunskaper motsvarande Matematik AK Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkänd laborationskurs.

Mål:
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om akustik, optik och
atomfysik med inriktning mot materialanalys. Kursen ska också ge träning i
problemlösning, muntlig och skriftlig redovisning, öva modelltänkande och ge
experimentell färdighet.

Innehåll:
Mekaniska svängningar, vågutbredning, interferens och dopplereffekt. Hörsel,
röst och enkla musikinstrument. Ljudtryck, ljudintensitet och bullermätning.
Akustisk impedans, reflektion av ljudvågor och materialundersökning med
ultraljud. Avbildning med linser och speglar. Ögat, kameran, kikare och
mikroskop. Elektromagnetiska vågor. Huygens princip. Böjning och
upplösning. Polarisation, optisk aktivitet och spänningoptik. Spektrometrar
och interferometrar. Relativistisk mekanik. Elektronens laddning och
vågegenskap. Atomernas storlek och massa. Temperaturstrålare och
fotoelektriska effekten. Bohr-Sommerfelds atommodell. Uppbyggnaden av
det periodiska systemet. Stimulerad emisson och laserverkan. Genereing och
absorption av röntgenstrålning. Radioaktivitet.

Litteratur:
Jönsson, Göran: Våglära och optik, Teach Support. Jönsson, Göran.:
Atomfysikens grunder del 1, Teach Support. Laborationshandledning Fysik
för M.